Privacy policy
Fysiotherapie Sterrenburg

Op deze pagina vind u onze privacy policy. Fysiotherapie Sterrenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

TandartsKortenhoef

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Sterrenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Sterrenburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Huisarts
 • Zorgverzekeraar en polis gegevens
 • Identiteitsbewijs
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een vraag op onze website in te sturen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Fysiotherapie Sterrenburg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Waarom we gegevens nodig hebben
Fysiotherapie Sterrenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bijhouden van het behandeldossier
 • Het afhandelen van uw betaling of declaratie bij de zorgverzekeraar
 • Contact met uw huisarts of verwijzer
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Fysiotherapie Sterrenburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, het aanmaken van een behandeldossier of indienen van declaraties bij zorgverzekeraars.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiotherapie Sterrenburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Sterrenburg) tussen zit. Fysiotherapie Sterrenburg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • SpotOnMedics; in dit programma worden alle persoonsgegevens van patiënten bewaard.
 • Zorgmail;. in dit programma ontvangen en versturen wij verwijzingen van andere zorgverleners. Tevens hebben wij via dit programma contact met zorgverleners op het gebied van behandeling of behandelbeleid.
 • Microsoft Office; dit programma gebruiken wij voor administratie die niet binnen Abakus kan worden gevoerd.
 • COV: middels dit systeem wordt controle op verzekeringsrecht nagegaan.
 • Klikschema: middels dit systeem worden trainingsschema’s voor u gemaakt.

Bezwaartermijn
Fysiotherapie Sterrenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens       > 20 jaar    > Wettelijk verplicht onder WGBO
 • Behandelgegevens       > 20 jaar    > Wettelijk verplicht onder WGBO
 • Financiële gegevens     > 7 jaar     >  Wettelijk verplicht Belastingdienst

Cookies

Op Fysiotherapiesterrenburg.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je Fysiotherapiesterrenburg.nl voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken.

Verder gebruik van Fysiotherapiesterrenburg.nl vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat Fysiotherapiesterrenburg.nl dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers Fysiotherapiesterrenburg.nl gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapie Sterrenburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie Sterrenburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij het verzoek tot verwijdering in strijd is met de wet WGBO of de Belastingdienst. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Sterrenburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] of dit verzoek indienen aan de balie.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

Beveiliging

Fysiotherapie Sterrenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected] of via 078-6180449

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen heeft neem dan contact met ons op!